نوشته‌ها

پیری اتفاقی است که برای همه پیش میآید. مردم تمام فرهنگها در سرتاسر تاریخ واقعیت پیری و مرگ را پذیرفتهاند. پیری تجربهای است که ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما باید آن را قبول کنیم، برای برخیها پیری رویدادی غمانگیز است.
پیری با دو مشکل عمده همراه است. مشکل اول مشکل جسمی است که نتیجه افت عملکرد است که با بالا رفتن سن در بدن ایجاد میشود. مشکل دوم جنبه روانشناختی دارد و از نیاز افراد سالمند به غلبه یاقتن بر پیری، حفظ عزت نفس، تسلط و احساس شایستگی خود ناشی میشود.
رایجترین مشکلات پیری که بیشتر افراد سالمند تجربه کردهاند: بالا و پایین رفتن از پلهها، شستشو و حمام کردن، نظافت خانه، شستن لباس، استفاده از تلفن، پختن غذا و لباس پوشیدن.