نوشته‌ها

تله های زندگی

تله های زندگی  یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی درنتیحه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرد.این تله ها، هسته اصلی و زیر بنای اختلال های شخصیت، اختلال های اضطرابی، افسردگی، سو مصرف مواد و یا اختلال های سایکوسوماتیک به شمار می رود.

ریشه اصلی تله های زندگی

ریشه اصلی تله های زندگی یا طرحواره ها در دوران کودکی نهفته است و از خانواده نشات می گیرد. همزمان با رشد و تحول کودک، سایر عوامل تاثیر گذار مانند همسالان، مدرسه، فرهنگ و انجمن های گروهی اهمیت می یابند و در شکل گیری طرحواره ها نقش بازی می کنند. تله های زندگی به دلیل ارضا نشدن نیازهای هیجانی دوران به وجود می آیند. این تله ها چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط ما با دیگران را تعیین می کنند. این تله ها به احساس های شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می زنند.

    تله های زندگی تجربه تلخ دوران کودکی

ما تمایل داریم که دردها و رنج های دوران کودکی را کماکان زنده نگه داریم. به عنوان مثال فردی که در کودکی رها شده، مورد سو استفاده قرار گرفته یا طرد شده ممکن است که اگر در بزرگسالی اتفاقات زندگی را مشابه تجارب تلخ دوران کودکی اش درک کند، تله های رندگیش برانگیخته می شود و ایجاد هیجان های منفی مثل خشم، ترس و شرم را تجربه می کند.

یا فرزند یک فرد میگسار با کسی ازدواج کند که میگسار است. کودکی که در دوران کودکی اش با بد رفتاری اطرافیان روبه رو شده است با فردی بددهن، گستاخ و پرخاشگر ازدواج می کند یا اینکه خودش از دیگران سو استفاده می کند. فرد ی که در دوران کورکی اش آزار جنسی را تجربه کرده است در بزرگسالی ممکن است در دام روابط آشفته و بی هدف بیفتد. چرا ما دست به این کار می زنیم؟ چرا دوباره رنج ها و دردهایمان را زنده می کنیم؟ چرا نمی توانیم دست از این الگوهای قدیمی  برداریم و زندگی بهتری برای خودمان تدارک ببینیم؟ منظور از تله های زندگی، تمام روش هایی است که باعث باز آفرینی شرایط دوران کودکی مان می شود.

http://افسردگی