مطالب توسط علیرضا حسنی

,

تله های زندگی یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی

تله های زندگی تله های زندگی  یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی درنتیحه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرد.این تله ها، هسته اصلی و زیر بنای اختلال های شخصیت، اختلال های اضطرابی، افسردگی، سو مصرف مواد و یا اختلال های سایکوسوماتیک به شمار می رود. ریشه اصلی تله های زندگی ریشه اصلی […]